Jak pokazywać nadwyżkę środków w sprawozdaniu finansowym

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Dla realizacji różnego typu państwowych celów, jest tworzona państwowa osoba prawna, nazywana agencją wykonawczą .Stanowi o tym ustawa o finansach publicznych ( Dziennik Ustaw z roku 2013, pozycja 885) .Struktura prawna agencji wykonawczej wygląda następująco- podstawą jest roczny plan finansowy ( zatwierdzany przez odpowiedniego ministra ) , a strukturę organizacyjną wprowadza w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

W naszym kraju agencjami wykonawczymi są :

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Agencja Rynku rolnego

– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

– Agencja Mienia Wojskowego

– Agencja Rezerw Materiałowych

– Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Narodowe Centrum Nauki

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

– Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych

 

Każda agencja wykonawcza jest zobowiązana do wpłacania nadwyżek środków finansowych ( już po zapłaceniu wszystkich należnych podatków i danin dla państwa) do budżetu państwa. Jest utworzony specjalny rachunek bieżący jednostki budżetowej na który taka nadwyżka spływa, a nadzór nad ta jednostką sprawuje właściwy dla danej agencji wykonawczej minister. Ostateczny termin wpłacania przez agencję wykonawczą nadwyżki środków pieniężnych upływa 30 czerwca roku następującego po tym, kiedy nadwyżka środków pieniężnych powstała.

Jak zwykle jest jednak furtka w prawie umożliwiająca niewpłacanie takiej nadwyżki środków finansowych do budżetu. Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 22 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, w której czytamy, że w niektórych przypadkach na wniosek właściwego ministra rząd może wyrazić zgodę na niewpłacanie tej nadwyżki do budżetu.

Każda agencja wykonawcza ma osobno ustalany sposób ustalania nadwyżki, powinien to ustalać właściwy dla takiej agencji wykonawczej minister w porozumieniu z Ministrem Finansów lub z Premierem. Taka procedura umożliwia dostosowanie środków finansowych będących w gestii agencji wykonawczej do bieżących zadań i dokonywania, nowych, niezbędnych inwestycji.

Jeśli chodzi o rachunkowość to agencje wykonawcze są osobami prawnymi, więc muszą prowadzić pełną księgowość, czyli i księgi rachunkowe i przekładać sprawozdania finansowe, wszystko zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z poprawkami z roku 2013 opublikowana w Dzienniku Ustaw w pozycji 330. W sprawozdaniu finansowym nadwyżkę finansową należy traktować jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego w pozycji P lub M rachunku zysków i strat .

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne