Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, znaczy to, że muszą prowadzić księgi rachunkowe i przygotowywać sprawozdania finansowe. W tych sprawozdaniach finansowych są zawarte informacje z zakresu kontroli i analizy kosztów, a do tego jest niezbędne zastosowanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Koszty dzielimy na dwa rodzaje

– koszty bezpośrednie – jest bezpośrednie przełożenie przyczynowo-skutkowe pomiędzy produkcją a towarem

– koszty pośrednie – nie ma przełożenia produkcji z jej efektem, więc trzeba zastosować inny wariant rozliczeniowy, tak by powiązać koszt z efektem produkcji.

Układ kalkulacyjny definiuje związki pomiędzy produkcją ( czyli kosztem ) a wytworzonymi towarami lub usługami.

Koszt produktu w wariancie kalkulacyjnym jest kosztem, który przypisuje się wytworzonemu produktowi. Koszt produktu zobaczymy w sprawozdaniu dopiero wtedy, kiedy zostanie sprzedany, inaczej jest zaliczany do zapasów produktów gotowych i wykazywany w bilansie .

Koszt okresu- są wykazywane w czasie w którym zostały poniesione, nie łączą się bezpośrednio ani z produkcją, ani z zapasami produktów gotowych, więc widać je w wyniku finansowym okresu, którego dotyczą.

Koszt produktu i koszt okresu występują w układzie kalkulacyjnym ewidencji kosztów, widać go w rachunku zysków i strat.

Funkcje kosztów dzielimy na dwie grupy

– funkcje podstawowe- koszty związane z podstawową działalnością firmy, a więc w naszych warunkach gospodarczych to najczęściej produkcja, handel, budowa, usługi

– funkcje wspomagające – koszty w przedsiębiorstwie związane ze wspomaganiem podstawowych działów produkcyjnych, to koszty takiej działalności pomocniczej jak marketing, zarządzanie, administracja, czy finanse w przedsiębiorstwie .

Jeśli chodzi o konkretne sposoby księgowania, to przy ewidencji kosztów w układzie kalkulacyjnym księguje się w miejscu konta zespołu 5. Takie księgowanie pozwala też prawidłowo skalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktu. Dla porządku warto przypomnieć co też zalicza się do konta zespołu 5 : koszty zakupu, koszty działalności podstawowej, koszty sprzedaży, koszty działalności pomocniczej, koszty zarządu, kaszty braków, koszty pośrednie.

 

Wariant kalkulacyjny wydaje się lepszy w zastosowaniu niż wykazywanie kosztów w tak zwanym układzie porównawczym, daje bowiem o wiele większe możliwości analizy wysokości kosztów, a jest to kluczowa informacja dla zarządu firmy do wyznaczania strategii jej rozwoju.

zobacz również https://www.norwit.pl/blog/zageszczarka-2/dlaczego-nalezy-stosowac-zageszczarki-do-gruntu-6

 

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne